پرینت

تهیه آرشیو تصاویر تاریخی از باغ- مقابر معاصر شیراز

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Research Projects

  • مدیر طرح: علی اسدپور
  • همکار طرح: هادی نیکونام نظامی
  • کارفرما: هسته مطالعات منظر شهری
  • تاریخ اتمام: 1391

 


 

تصاویر تاریخی به عنوان یک سند بصری واجد اطلاعات کمی و کیفی فراوانی است. از این روی می تواند به عنوان یک داده اطلاعات مفید و دسته اولی را به همراه داشته باشد. از جمله بنیانگذاران عکاسی در شیراز، خاندان محترم چهره نگار شیرازی هستند که مجموعه غنی و ارزشمندی از تصاویر تاریخی را ثبت و ضبط نموده اند. هسته مطالعات منظر شهری در زمستان سال 1391 خورشیدی با همکاری این خاندان محترم توانست مجموعه تصاویری تاریخی و دسته اول که اغلب آنها در هیچ کتاب و نشریه ای منتشر نشده اند را با حفظ حقوق معنوی و مادی آنها از جناب آقای احمد رضا چهره نگار خریداری نماید. با توجه به تعهدات فی ما بین صرفاً به ارائه لیستی از تصاویر فوق بسنده می گردد:

پرینت

تحلیل کاشی کاری های منظره پردازانه مسجد نصیر الملک شیراز

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Research Projects

  • مجری طرح: علی اسدپور
  • همکاران طرح: زهرا حمیدی، امیر شفیعی سروستانی، زهرا گلستان
  • کارفرما: معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
  • تاریخ اتمام: 1391

 

چکیده

هدف از این تحقیق، تحلیل ارزش هنری و تعیین جایگاه یک بنای شاخص دوره قاجاریه در شیراز از دیدگاه تاریخ هنر بوده است. لفظ زیباشناختی در اینجا به معنی تحلیل ارزش هنری و شیوه شکل گیری اثر در دستگاه هنری پدید آورنده آن و نشان دادن جایگاه آن در متن هنری و فرهنگی زمان خود است و به معنای بررسی زیبایی اثر نیست. در حالی که هر بنا به صورت یک اثر هنری واحد قلمداد گردیده که بیان کننده تصمیم و سلیقه معمار و سازندگان آن است، تلاش شده تا تأثیر سلیقه کارفرما، ملاحظات شهری، عملکردی، فرهنگی و سیاسی، حوادث تاریخی، شیوه های محلی، الگوهای طراحی و عواملی که در سطوح مختلف در شکل گیری معماری این بنا مؤثر بوده اند نشان داده شود. شیوه بررسی دراین تحقیق، نقد توصیفی و کمی بوده است. تبیین ویژگیهای سبک معماری دوران قاجاریه شیراز، استخراج الگوهای به کار رفته در طراحی معماری و تزئینات در این دوره، و تشریح نقش و چگونگی کتیبه نگاری در بناهای این دوره  و همچنین تحلیل کاشی کاری های منظره پردازانه این مسجد از دستاوردهای این تحقیق است.

 در این تحقیق مجموعاً 169 عدد عکس که واجد مناظر طبیعی و مصنوعی می باشند به روش پیمایشی توسط محققین اخذ گردیده و در 5 قسمت مختلف تقسیم بندی شده است. بر روی هر یک از تصاویر تحلیل هایی شامل: عناصر موجود در عکس، زوم بندی عکس ها بر حسب مکان، فرم قاب عکس، ترکیب بندی عکس ها و رنگ حاشیه قاب ها صورت پذیرفته است.

 

  واژگان کلیدی: هنر قاجاری، کاشی کاری، منظره، مسجد نصیر الملک، تحلیل بصری