پرینت

تحلیل کاشی کاری های منظره پردازانه مسجد نصیر الملک شیراز

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Research Projects

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
  • مجری طرح: علی اسدپور
  • همکاران طرح: زهرا حمیدی، امیر شفیعی سروستانی، زهرا گلستان
  • کارفرما: معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
  • تاریخ اتمام: 1391

 

چکیده

هدف از این تحقیق، تحلیل ارزش هنری و تعیین جایگاه یک بنای شاخص دوره قاجاریه در شیراز از دیدگاه تاریخ هنر بوده است. لفظ زیباشناختی در اینجا به معنی تحلیل ارزش هنری و شیوه شکل گیری اثر در دستگاه هنری پدید آورنده آن و نشان دادن جایگاه آن در متن هنری و فرهنگی زمان خود است و به معنای بررسی زیبایی اثر نیست. در حالی که هر بنا به صورت یک اثر هنری واحد قلمداد گردیده که بیان کننده تصمیم و سلیقه معمار و سازندگان آن است، تلاش شده تا تأثیر سلیقه کارفرما، ملاحظات شهری، عملکردی، فرهنگی و سیاسی، حوادث تاریخی، شیوه های محلی، الگوهای طراحی و عواملی که در سطوح مختلف در شکل گیری معماری این بنا مؤثر بوده اند نشان داده شود. شیوه بررسی دراین تحقیق، نقد توصیفی و کمی بوده است. تبیین ویژگیهای سبک معماری دوران قاجاریه شیراز، استخراج الگوهای به کار رفته در طراحی معماری و تزئینات در این دوره، و تشریح نقش و چگونگی کتیبه نگاری در بناهای این دوره  و همچنین تحلیل کاشی کاری های منظره پردازانه این مسجد از دستاوردهای این تحقیق است.

 در این تحقیق مجموعاً 169 عدد عکس که واجد مناظر طبیعی و مصنوعی می باشند به روش پیمایشی توسط محققین اخذ گردیده و در 5 قسمت مختلف تقسیم بندی شده است. بر روی هر یک از تصاویر تحلیل هایی شامل: عناصر موجود در عکس، زوم بندی عکس ها بر حسب مکان، فرم قاب عکس، ترکیب بندی عکس ها و رنگ حاشیه قاب ها صورت پذیرفته است.

 

  واژگان کلیدی: هنر قاجاری، کاشی کاری، منظره، مسجد نصیر الملک، تحلیل بصری

 

 


Analyzing Landscape Tile Works of Shiraz Nassir-al-Molk Mosque

The purposes of this research are the analysis of art’s value and determine the position of building of Ghajareye period from the view point of art history in Shiraz. The term, aesthetics does not refer to the beauty of art, but the analysis of art value and the style of art works formation in its artistic organization and also representing the position of it in art context and cultural view in their own time. Whereas, each building indicates the unique artistic works which represents the architect’s decision and tastes. Yet, the Nasir-al-molk mosque has been selected as a case study.

This study attempts to show the influence of employer’s tastes, city consideration, functional, cultural and political consideration, historic events, local styles, designing patterns and those factors which are effective in architectural formation in different levels. The method of investigation in this research is the descriptive and quantitative critiques. The achievement of this study is the representation of architectural style in Ghajareye Nasir-al-molk mosque in Shiraz, the extraction of used patterns in designing and decorating architecture and description of wall painting and methods of inscription on buildings of this period and also the research presented here, aimed to investigate and analyze the methods of tile painting in this mosque. In this study, we totally collected 169 pictures, possessing natural and artificial views, with the methods of measurements and divided them in to different zooms. The analysis of each picture shows the existing elements of pictures, zoning pictures basis on places and also the composition of pictures and margin colors of frame.

 Key Words: Ghajar Art, Landscape, Tile, Nassir-al-Molk, Visual Analyzing