پرینت

بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه های ارتقاء سرمایه اجتماعی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-UL

بازخوانی تجربه شهر های جدید در ایران مبتنی بر مولفه های ارتقاء سرمایه اجتماعی

علی اسدپور[1]، هادی نیکونام نظامی[2]

چکیده:

عدم توجه به ابعاد اجتماعی و مفاهیم اثربخشی همچون سرمایه اجتماعی در برنامه ریزی و طرح شهرهای جدید اهمیت پرداختن به این مفهوم را در این پژوهش بیش از پیش بیان می نماید؛ هدف اصلی سرمایه اجتماعی ایجاد «تعامل»، «انسجام» و «تعلق» اجتماعی بوده و در واقع هر چه میزان بازده و نتایج سرمایه اجتماعی در برنامه ریزی شهرهای جدید مورد نظر باشد امکان طرح و توسعه به شکلی مطلوب محقق خواهد شد، گویی اینکه توجه و اهمیت نهادن به مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی به مثابه ساختاری در جهت مانایی و پایداری شهرهای جدید عمل خواهد کرد. در این راستا هدف از مقاله حاضر بررسی تطبیقی مولفه های سرمایه اجتماعی بر پایه بازخوانی پژوهش های صورت پذیرفته در شهر های جدید ایران بوده که از پی آن دستیابی به راهکارها و پیشنهاداتی جهت توسعه و شکل گیری شهرهای جدید مورد نظر می باشد. راهبرد پژوهش کیفی و مبتنی بر تفسیر اسنادی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین چارچوب نظری و مولفه های سنجش سرمایه اجتماعی پرداخته شده سپس مولفه های سرمایه اجتماعی در شهر های جدید «هشتگرد کرج»، «پردیس تهران»، «پرند تهران» و «صدرای شیراز» در دو بعد «اجتماعی» و «محیط کالبدی» تقسیم و با استفاده از تکنیک سوات (SWOT) مورد تحلیل انتقادی واقع شده اند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاصل از تحلیل و ارزیابی شهرهای ذکر شده نشان می دهند که مهم ترین نقاط تهدید در شهر های جدید، اشاره شده « عدم انسجام سازمان فضایی»، «کیفیت نامطلوب محیط سکونتی و شهری» است همچنین از نقاط ضعف اساسی «عدم رضایت ساکنین» در خصوص «کمبود امکانات و زیرساخت های متناسب در محیط شهری» می باشد.

کلید واژگان: شهرهای جدید، سرمایه اجتماعی، انسجام، محیط اجتماعی، تکنیک سوات.

 


[1]- دکتری معماری منظر، استادیار دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران، آدرس الکترونیکی: ( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ).

[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران، آدرس الکترونیکی: (hadinickoo@ yahoo.com).

 


اسدپور، علی، نیکونام نظامی، هادی (1396)، بازخوانی تجربه شهرهای جدید در ایران مبتنی بر مولفه های سرمایه اجتماعی، همایش بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران (30و 31 فروردین 1396- شهر جدید صدرا).