پرینت

ENVIRNOMENTAL IMPACT ASSESSMENT USING NEURAL NETWORK MODEL: A CASE STUDY OF THE JAHANI, KONARSIAH AND KOHE GACH SALT PLUGS, SE SHIRAZ, IRAN

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-NL

ABSTRACT
This study employs Multi-Layer Perceptron (MLP) to estimate environmental impact of salt plugs using Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER). VNIR and SWIR datasets of ASTER were assessed in mapping and detecting Jahani, Konarsiah, and Kohe Gach salt plugs and the affected areas located at SE Shiraz, Iran. PC color composite and geological map of the region were used to select training areas. Three datasets including, IARR, PCA and MNF were used as input to the MLP. The results of each input were compared with the ground truth and the geological map to determine the accuracy and therefore to select the more appropriate dataset to be input to MLP approach input. The results demonstrated a number of the polluted sites and the main polluted tributaries that convey the water as well as the salt plug materials into the Firouzabad River. It is also indicated that the MNF input (with 85% overall accuracy) can obtain a slightly more accurate estimation than the IARR 79% and PCA inputs (82%). It is concluded that the result of MNF input to MLP is more applicable to effective environmental impact assessment and sustainable water resources management at salt plug-affected areas

KEY WORDS: Salt plug, Environmental impact, MLP neural network, ASTER

پرینت

بارزسازی گنبد های نمکی و مناطق متأثر با استفاده از روش رده بندی ‏بیشترین شباهت ‏‎(MLC)‎

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-NL

چكيده :

 یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت آب رودخانه فیروزآباد و خاک دشت های جنوبی شهر فیروزآباد وجود سه گنبد نمکی است که در اثر حرکات عمودی و بالاآمدگی سازند هرمز شکل گرفته اند. فرایند فرسایش باعث گردیده که  رسوبات و مواد  حاصل از این گنبد ها در جهات مختلف پراکنده گردیده، خاک های اطراف و رودخانه فیروزآباد را متأثر و شور نمایند. به دلیل اهمیت بررسی نحوه و مکان پراکنش آلودگی های ناشی از این گنبد های نمکی به ویژه جهت مدیریت منابع آب در  این منطقه خشک و نیمه خشک، در این مطالعه سعی شد با استفاده از  دسته داده های  VNIR-SWIR طیف سنج بازتابی و گرمایی پیشرفته (ASTER) و الگوریتم های تحلیل مولفه های اصلی(PCA)  و رده بندی بیشترین شباهت  (MLC)  با استفاده از دو روش انتخاب مناطق آموزشی، گنبد های نمکی و مناطق متأثر شده  آشکار و بارز گردند. نتایج پردازش تصاویر، تعدادی از مناطق آلوده و آبراهه های آلوده اصلی  را که در حمل مواد حاصل از گنبد ها به رودخانه فیروزآباد و خاک های اطراف نقش مهمی را ایفا می نمایند آشکار نمود. این مطالعه قابلیت دسته داده های  VNIR-SWIR استر،  تحلیل مولفه های اصلی  (PCA)  و رده بندی بیشترین شباهت )(MLC را در بارزسازی  اثرات زیست محیطی ناشی از گنبد های نمکی  نشان داد.

پرینت

استخراج خطواره های البرز باختری به کمک داده های اس آر تی ام نود متر و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-NL

چکیده:

آنالیز موفولوژیکی اشکال توپوگرافی به ویژه خطواره ها، دیر زمانی است که در مطالعات ساختاری و تکتونیکی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گونه مطالعات، پایه و اساس تحلیل های ساختاری به شمار می روند. استخراج و بارزسازی چنین اشکالی در منطقه البرز باختری که پوشیده از پوشش گیاهی است به وسیله داده های اس آر تی ام نود متر امکان پذیر گرید. جهت استخراج خطواره ها از روشهای مختلف سنجش از دور، همچون پردازش، بارزسازی و سه روش دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک استفاده شد. بعد از روی هم قرار گیری تمام نقشه های تهیه شده، نقشه واحدی از خطواره های منطقه ایجاد گردید. با استفاده از این روشها و نرم افزارهای مربوط به سامانه های اطلاعات جغرافیایی، خطواره های منطقه و نقشه های تراکمی و تقاطعی آن بدست آمد. این نوع بررسی در تجزیه و تجلیل ساختار زمین شناسی منطقه بسیار موثر است.


واژگان کلیدی: البرز باختری، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های تراکمی، تقشه های تقاطعی، اس آر تی ام نود متر.

پرینت

Mapping salt diapirs and salt diapiraffected areas using MLP neural network model and ASTER data

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-NL

Abstract

This study employs visible-near infrared and short wave infrared datasets of Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) to map salt diapirs and salt diapir-affected areas using Multi-Layer Perceptron (MLP) in the Zagros Folded Belt, Iran, and introduces the role of earth observation technology and a type of digital earth processing in lithological mapping and geo-environmental impact assessment. MLP neural network model with several learning rates between 0.01 and 0.1 was carried out on ASTER L1B data, and the results were compared using confusion matrices. The most appropriate classification image for L1B input to MLP was produced by learning rate of 0.01 with Kappa coefficient of 0.90 and overall accuracy of 92.54%. The MLP result of input data set mapped lithological units of salt diapirs and demonstrated affected areas at the southern and western parts of the Konarsiah and Jahani diapirs, respectively. Field observations and X-ray diffraction analyses of field samples confirmed the dominant mineral phases identified remotely. It is concluded that MLP is an efficient approach for mapping salt diapirs and saltaffected areas.

 Keywords: remote sensing; digital earth; digital image classification; MLP neural network; lithological mapping; salt diapir; ASTER; Zagros; Iran; Geology; image processing


 


Mohammad H. Tayebi , Majid H. Tangestani & Hasan Roosta (2013): Mapping salt diapirs and salt diapir-affected areas using MLP neural network model and ASTER data, International Journal of Digital Earth, 6:2, 143-157