پرینت

استخراج خطواره های البرز باختری به کمک داده های اس آر تی ام نود متر و سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-NL

چکیده:

آنالیز موفولوژیکی اشکال توپوگرافی به ویژه خطواره ها، دیر زمانی است که در مطالعات ساختاری و تکتونیکی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گونه مطالعات، پایه و اساس تحلیل های ساختاری به شمار می روند. استخراج و بارزسازی چنین اشکالی در منطقه البرز باختری که پوشیده از پوشش گیاهی است به وسیله داده های اس آر تی ام نود متر امکان پذیر گرید. جهت استخراج خطواره ها از روشهای مختلف سنجش از دور، همچون پردازش، بارزسازی و سه روش دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک استفاده شد. بعد از روی هم قرار گیری تمام نقشه های تهیه شده، نقشه واحدی از خطواره های منطقه ایجاد گردید. با استفاده از این روشها و نرم افزارهای مربوط به سامانه های اطلاعات جغرافیایی، خطواره های منطقه و نقشه های تراکمی و تقاطعی آن بدست آمد. این نوع بررسی در تجزیه و تجلیل ساختار زمین شناسی منطقه بسیار موثر است.


واژگان کلیدی: البرز باختری، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های تراکمی، تقشه های تقاطعی، اس آر تی ام نود متر.

 


فرهودی، قدرت الله، رهنماراد، جعفر، طیبی، محمد حسن (1386)، استخراج خطواره های البرز باختری به کمک داده های اس آر تی ام نود متر و سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 1، صص 51-44.


 

پیوست ها:
دانلود این فایل (farhodi VA RAHNAMA.pdf)استخراج خطواره های البرز باختری [دانلود متن کامل مقاله]304 kB