پرینت

بارزسازی گنبد های نمکی و مناطق متأثر با استفاده از روش رده بندی ‏بیشترین شباهت ‏‎(MLC)‎

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Articles-NL

چكيده :

 یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت آب رودخانه فیروزآباد و خاک دشت های جنوبی شهر فیروزآباد وجود سه گنبد نمکی است که در اثر حرکات عمودی و بالاآمدگی سازند هرمز شکل گرفته اند. فرایند فرسایش باعث گردیده که  رسوبات و مواد  حاصل از این گنبد ها در جهات مختلف پراکنده گردیده، خاک های اطراف و رودخانه فیروزآباد را متأثر و شور نمایند. به دلیل اهمیت بررسی نحوه و مکان پراکنش آلودگی های ناشی از این گنبد های نمکی به ویژه جهت مدیریت منابع آب در  این منطقه خشک و نیمه خشک، در این مطالعه سعی شد با استفاده از  دسته داده های  VNIR-SWIR طیف سنج بازتابی و گرمایی پیشرفته (ASTER) و الگوریتم های تحلیل مولفه های اصلی(PCA)  و رده بندی بیشترین شباهت  (MLC)  با استفاده از دو روش انتخاب مناطق آموزشی، گنبد های نمکی و مناطق متأثر شده  آشکار و بارز گردند. نتایج پردازش تصاویر، تعدادی از مناطق آلوده و آبراهه های آلوده اصلی  را که در حمل مواد حاصل از گنبد ها به رودخانه فیروزآباد و خاک های اطراف نقش مهمی را ایفا می نمایند آشکار نمود. این مطالعه قابلیت دسته داده های  VNIR-SWIR استر،  تحلیل مولفه های اصلی  (PCA)  و رده بندی بیشترین شباهت )(MLC را در بارزسازی  اثرات زیست محیطی ناشی از گنبد های نمکی  نشان داد.

 

 Abstract:

Three salt plugs are exposed at the southern Firouzabad, which are formed due to the vertical movements and uplift of the late Precambrian Hormoz series. Erosion processes has resulted in the salt plugs materials to be distributed in various directions, impacting the adjacent soils and the Firouzabad River as well. The salt plugs and salt affected areas were mapped by implementing Principal components analysis (PCA) and supervised Maximum Likelihood Classification (MLC) with two methodologieson the VNIR-SWIR datasets of Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER). The image processing results enhanced a number of polluted sites and main polluted tributaries that convey the water as well as the salt plug materials into the adjacent soils and the Firouzabad River. This study demonstrated the potential of VNIR-SWIR datasets of ASTER data and (PCA) and (MLC)algorithmsfor identifying the salt plug’s environmental impacts


هاشمی تنگستانی، مجید، طیبی، محمدحسن، عزیزی، مسلم (1388)، بازرسازی گنبدهای نمکی و مناطق متاثر با استفاده از روش رده بندی بیشترین شباهت (ام ال سی)، بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهیم همایش انجمن زمین شناسی ایران.