پرینت

هنر محیطی و زمینی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in Short essay

محیط همه چیز را در بر می­ گیرد، و منظر جزئی از آن است که زمینه فعالیت­های فعلی ما محسوب می­ شود. منظر بخشی از محیط است که می­ تواند در یک زمان خاص به آن توجه کرد و با بسترش در محیط ارتباط دارد (بل، 91:1386). حال آنکه موضوع هنر محیطی به سبب اهمیت طبیعت و تغییر نگرش به آن در معماری منظر بسیارمورد توجه است (بنی­ هاشمی، سیروس ­صبری، 16: 1384).

هنر محیطی(Environmental Art): انجام آثار هنری در مقیاس بزرگ ریشه در دوره بدویت و فرهنگ­های باستانی دارد بطوریکه از دوره­ های هزاره سوم تا اول پیش از میلاد آثاری با مقیاس بزرگ در دل طبیعت باقی مانده­ اند (نادعلیان، 1390). هنر زمینی(land art) که بسیاری آن را در معنای هنر محیطی و به جای آن بکار می برند، هم زمان با تولد محیط­ گرایی(environmentalism) ظهور یافته­ است (قلعه، 1389). جنبش مینیمالیسم در اوایل دهه 1970 به جریان هنری قدرتمندی تبدیل شده­ بود که خود را در مقابل اکسپرسیونیسم انتزاعی پیشگام و رادیکال می­ پنداشت. پست مینیمالیسم محصول دگردیسی تفکر مینیمالیسی از اواخر دهه 1960 می­ باشد. در واقع تجربه هنر مینیمالیستی با تکیه بر ماده و خصلت­ هایش، با عنوان هنر زمینی و فرآیندی مطرح می­ شود (سمیع­ آذر، 1391). «جین ترنر» در لغت­نامه هنر، در تعریف هنر محیطی بر اساس این پیش فرض که یک اثر هنری باید بر تمامیت معماری اطراف آن غلبه کند و به صورت فضایی کامل در نظر گرفته­ شود نا به یک ابژه آویخته به دیوار یا درون فضا تقلیل پیدا کند (قلعه، 74:1389). هنر محیطی به اصطلاحی برای توصیف  آثار سه بعدی که تماشاگر بتواند به فضای آنها داخل شود و خود را در محیطی ساخته ­شده حس کند تلقی­ می­ شود (پاکباز، 657:1389).

 


اسدپور، هاجر(1392)، هنرمحیطی و زمینی، ماهنامه 1،3،5،7 (ماهنامه علمی، فرهنگی، هنری داتشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز) شماره 1، صص7-6.


 

پیوست ها:
دانلود این فایل (hajar asadpour.jpg)هنر محیطی و زمینی[دانلود متن کامل مقاله]1611 kB