پرینت

مستندسازی باغهای تاریخی ایران

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in garden group

باغهای ایرانی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای جامعه ایرانی در مواجه با محیط پیرامون خود بوده و به رغم همه تلاشهای مستشرقین و متخصصان داخلی هنوز ابعاد ناشناخته فراوانی دارد. از مهمترین کمبودهای موجود در این زمینه ناقص بودن اطلاعات جامعه علمی از منظر باغهای ناشناخته و یا کمتر پرداخته شده ایرانی است. چراکه دانش کنونی محدود به نمونه های مرمت شده و یا مورد اشاره در متون نوشتاری نویسندگان گذشته بوده و اغلب این موارد، آثار شاخص و درخود توجهی هستند که ارزش توجه فراوانی نیز داشته اند. اما اندیشه ایرانی تنها در نمونه های فاخر تجلی نیافته و نمونه های دیگری نیز در جای جای ایران کنونی قابل پیگیری هستند که یا دست روزگار آثاری از آنها به یادگار نگذاشته و یا در حال نابودی هستند.

کارگروه مستندسازی باغهای تاریخی ایران در پی جمع آوری اطلاعات پیایه و هرچند اندک از باغهای تاریخی موجود و یا از دست رفته است که می تواند گنجینه ای ارزشمند جهت پژوهشهای آتی باشد. همه علاقه مندان می توانند بدون توجه به محدودیت جغرافیایی و مکانی نسبت به همکاری با این کارگروه اقدام نمایند.

گام نخست: کارگروه با توجه به محدودیت همکاران خود در گام نخست باغهای ناشناخته ای از شهر شیراز را به عنوان آغاز کار انتخاب نموده است. نخستسن نمونه مورد بررسی باغ «نواب هندی»، نماینده دولت انگلستان در شیراز دوره قاجاری است. این باغ در محدوده شمال غربی میدان قصرالدشت شیراز قرار دارد و عمارت آن در حال نابودی کامل است.