پرینت

تهیه و تنظیم فرم مستندسازی باغهای تاریخی شیراز

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in garden group

فرم مستند سازی باغهای تاریخی شیراز متناسب با اهداف و رویکرد گروه پژوهشی در 5 بخش تنظیم و در اختیاز اعضای گروه قرار گرفته است. این فرم جهت هر باغ و هر بخش از مستندات فیزیکی (طبیعی و انسان ساخت) به صورت مجزا می بایست تنظیم گردد.