پرینت

هادی نیکونام نظامی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

امتیاز کاربران

کارشناس معماری

 

سوابق علمی و حرفه ای

 1. کسب رتبه 77 کشوری در آزمون ورودی کاردانی نقشه کشی معماری 1386
 2. دانشجوی ممتاز در نیمسال دوم 87-88 دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز
 3. سرپرست اجرایی طرح مستند نگاری خانه های ایرانی در فاز اول (مستند نگاری خانه های شیرازی) کارفرما: مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن مجری انجمن معماری ایران (طرح و شرح) 1388-1389
 4. عضو هیأت اجرایی کنگره ملی بافت های تاریخی به محوریت بافت تاریخی شیراز با همکاری دانشکده هنر و معماری شیراز- اداره کل میراث فرهنگی استان فارس پژوهشکده میراث فرهنگی کشور و انجمن معماران ایران (طرح و شرح) 1389
 5. عضو هیأت اجرایی اولین آوردگاه ملی هنر و معماری ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور اداره کل میراث فرهنگی استان فارس- شهرداری شیراز و انجمن معماری ایران (طرح و شرح)1390
 6. عضو هیأت اجرایی اولین میعادگاه ملی هنر و معماری ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور اداره کل میراث فرهنگی استان فارس- شهرداری شیراز و انجمن معماری ایران (طرح و شرح)1390
 7. عضو هیأت اجرایی همایش منطقه ای پایداری و گردشگری  با  همکاری سازمان ورزش و جوانان استان فارس- معاونت میراث فرهنگی کشور و انجمن معماری ایران (طرح و شرح) 1391
 8. دبیر انجمن علمی چارسو (موسسه آموزش عالی آپادانا) 1389-1391
 9. همکاری در نشریه ایوان هنر (هنر، معماری و مرمت)، 1391
 10. نماینده کمیته دانشجویی (موسسه آموزش عالی آپادانا) 1389-1391

 

پرینت

امیر شفیعی سروستانی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

امتیاز کاربران

کارشناس معماری

 

سوابق علمی و حرفه ای

 1. رتبه دوم رشته معماری دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز در 4 ترم متوالی از سال 1386 تا 1388
 2. رتبه 7 در مسابقات علمی رشته معماری سراسر کشور در سال 1387
 3.  فعالیت در بخش فنی ساخت و ساز های دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز در سال 1388
 4. برداشت و ساخت ماکت دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز به مساحت 27 هزار متر مربع در طی 8 ماه در سال 1388
 5. برداشت خانه عطروش زیر نظر سازمان میراث فرهنگی شیراز در سال 1387
 6. معاون انجمن علمی پاراکس دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز از سال 1386 تا 1388
 7. مترور بخش کوچکی از ساختمان، سازمان قطار شهری شیراز زیر نظر شرکت مهندسی در سال 1390
 8. مؤسس، معاون و مسئول مالی انجمن علمی چارسو مؤسسه آموزش عالی آپادانا شیراز با مدیریت دکتر علی اسد پور از سال 1389 تا 1391
 9. استادیار در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و مهندسی باهنر شیراز به مدت یک سال
 10. همکاری در طرح پژوهشی «تحلیل کاشی کاری های منظره پردازانه مسجد نصیر الملک شیراز» با مدیریت دکتر علی اسدپور در سال 1391
 11. همکاری در نشریه ایوان هنر (فصلنامه هنر، معماری و مرمت) در سال 1391

 

 

پرینت

هاجر اسدپور

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

کارشناس معماری

 

سوابق علمی

 1. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر، اسدی، هاجر (1392)، «بررسی رابطه متقابل ایوان و فضای باز در باغهای تاریخی شیراز»، فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 35، صص 132-140.
 2. اسدپور، هاجر (1392)، «هنر محیطی و زمینی»، ماهنامه علمی فرهنگی هنری 1.3.5.7 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شماره 1، صص6 و 7.
 3. Asadpour, Ali, Asadpour, Hajar (2012), “Typology of Iranian Gardens during Zand Dynasty (1750-1794) in Shiraz, Iran”, Elixir online journal.

همایشها و کنفرانسها

 1. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر (1392)، «آسیب شناسی منظر میادین شهری در راهیابی به شاخصهای ساماندهی المانهای شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)»، همایش ملی عناصر زیباسازی شهری، (ارائه به صورت سخنرانی)؛

 

پرینت

محمدحسن طیبی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

 سوابق تحصیلی

 1. دکتری: دکتری زمین شناسی گرایش سنجش از دور زمین شناختی دانشگاه شیراز 1393
 2. کارشناسی ارشد: رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک از دانشگاه شیراز 1386
 3. کارشناسی:رشته زمین شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1383

 مقالات علمی ارائه شده در مجلات علمی و پژوهشی وISI

 1.  فرهودی، قدرت اله، رهنماراد جعفر و طیبی محمد حسن،.1386" استخراج خطواره ها ی البرز باختری به کمک  داده های SRTM90m و سامانه اطلاعات جغرافیایی ". فصلنامه زمین شناسی کاربردی، سال 3 (1386)، شماره 1: 44-51.
 1. Tayebi, M. H., Tangestani, M.H., & Roosta, H. 789 (2013). Mapping Salt diapirs and Saltdiapir-affected areas using MLP neural network model and ASTER data; International Journal of Digital Earth, 6 (2), 143-157.

 مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. طیبی، محمد حسن؛ فرهودی، قدرت اله 1386. "مطالعه سنجش ازدور البرز باختری با استفاده از داده های SRTM 90m". یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 2. هاشمی تنگستانی، مجید؛ طیبی، محمد حسن؛ عزیزی مسلم.، 1388." بارزسازی گنبد های نمکی و مناطق متأثر با استفاده از روش رده بندی بیشترین شباهت (MLC)". بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین-سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
 3. هاشمی تنگستانی، مجید؛ بیرانوند، سمیه.، طیبی، محمد حسن؛  1390." آشکارسازی تغییرات  پهته آب دریاچه بختگان با استفاده از سنجش از دور". سومین همایش ملی  انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.
 4. هاشمی تنگستانی، مجید؛ بیرانوند، سمیه.، طیبی، محمد حسن؛  1390." کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در تعیین تغییرات کاربری و پوشش زمین دریاچه بختگان فارس دربازه زمانی 1990-2007". سومین همایش ملی  انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.
 5. هاشمی تنگستانی، مجید؛ بیرانوند، سمیه.، طیبی، محمد حسن؛  1391". تهیه نقشه پوشش زمین  منطقه دریاچه بختگان فارس با استقاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی. شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

 6.      Tayebi, M. H., Tangestani, M. H., Roosta, H., 2010. Envirnomental impact assessment using neural network model: a case study of the Jahani, Konarsiah and Kohe gach salt plugs, SE Shiraz, Iran. ISPRS TC VII Symposium – 100 Years ISPRS, Vienna, Austria, July 5–7, IAPRS, Vol. XXXVIII, Part 7B.

 پروژه های انجام شده

1.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي بهمن رونيز، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعی، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

2.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي گودگز رونيز، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

3.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي آب نارک ایچ، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

4.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي بيدزرد خرامه، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

5.       ارزیابی اثرات نشت طبیعی نفت و گاز بر دریاچه سد گتوند علیاخوزستان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (1389).

پرینت

شراره میرزاد

Posted in C.V

کارشناس ارتباط تصویری

 

سوابق حرفه ای

 1. مشارکت در طراحی بیلبوردهای مجتمع تجاری سینا (تابستان 1385)
 2. طراحی بسته اداری سازمان جهاد کشاورزی و کارخانجات آرد و خوشه فارس (1386)
 3. صفحه آرایی و طراحی لوگوی مجله دانشجویی TLS دانشگاه حافظ شیراز (1386)
 4. طراحی لوگو آتلیه هنری زوم (1388)
 5. برگزاری و ارائه سمینار دانشجویی با عنوان مبادی سواد بصری در دانشگاه علمی-کاربردی مرودشت زیر نظر استاد گودرزی (1388)
 6. ارائه پروژه دانشجویی در غالب طراحی و نقاشی دیواری (1389)
 7. همکاری با آتلیه عکاسی عرفان (1389)
 8. همکاری با روزنامه نیم نگاه به عنوان طراح و صفحه آرا (1390)
 9. طراحی ست اداری و کارت پرسنلی پرسنل روزنامه نیم نگاه (1390)
 10. طراحی تبلیغات انتخابات مجلس 1390 در صفحات داخلی روزنامه نیم نگاه
 11. طراحی و صفحه آرایی ویژه نامه کوار طی سال 1390
 12. صفحه آرای کتاب "یول اغلو" نوشته سرکار خانم فتانه مرادی سال 1390-1391
 13. طراحی بسته اداری مجتمع فرهنگی احسان و گروه مهندسان مکانیک MEG  (وابسته به شرکت عمران دژشکن) (1391)
 14. طراحی بیلبورد و بسته اداری شرکت درب های ضدسرقت توکا (1391)
 15. طراحی بسته اداری اداره رفاه دادگستری کل استان فارس (1391)
 16. عضو گروه تبلیغاتی شرکت واردکننده دوربین های مداربسته تراشه فارس از سال 1389تا کنون
 17. عضو گروه تبلیغاتی شرکت بازرگانی پردیس از سال 1389
 18. عضو گروه تبلیغاتی شرکت خودروسازان جنوب زیر نظر استاد تابنده از سال  1391 تا کنون
 19. عضو گروه تبلیغاتی مجتمع فرهنگی احسان از سال 1391 تا کنون
 20. شرکت و ارائه کار در نمایشگاه دانشجویی بسم الله زیر نظر استاد دانشور و نمایشگاهInstallation  با عنوان چله زیر نظر استاد شمس الدین غازی (1391)
 21. عضو خانه گرافیک شیراز از سال 1391 تا کنون
 22. همکاری با انجمن علمی چارسو به عنوان طراح گرافیست از سال 1391 تا کنون
 23. صفحه آرای فصلنامه هنر، معماری و مرمت ایوان هنر از سال 1391 تا کنون