پرینت

محمدحسن طیبی

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

 سوابق تحصیلی

  1. دکتری: دکتری زمین شناسی گرایش سنجش از دور زمین شناختی دانشگاه شیراز 1393
  2. کارشناسی ارشد: رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک از دانشگاه شیراز 1386
  3. کارشناسی:رشته زمین شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1383

 مقالات علمی ارائه شده در مجلات علمی و پژوهشی وISI

  1.  فرهودی، قدرت اله، رهنماراد جعفر و طیبی محمد حسن،.1386" استخراج خطواره ها ی البرز باختری به کمک  داده های SRTM90m و سامانه اطلاعات جغرافیایی ". فصلنامه زمین شناسی کاربردی، سال 3 (1386)، شماره 1: 44-51.
  1. Tayebi, M. H., Tangestani, M.H., & Roosta, H. 789 (2013). Mapping Salt diapirs and Saltdiapir-affected areas using MLP neural network model and ASTER data; International Journal of Digital Earth, 6 (2), 143-157.

 مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

  1. طیبی، محمد حسن؛ فرهودی، قدرت اله 1386. "مطالعه سنجش ازدور البرز باختری با استفاده از داده های SRTM 90m". یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
  2. هاشمی تنگستانی، مجید؛ طیبی، محمد حسن؛ عزیزی مسلم.، 1388." بارزسازی گنبد های نمکی و مناطق متأثر با استفاده از روش رده بندی بیشترین شباهت (MLC)". بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین-سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
  3. هاشمی تنگستانی، مجید؛ بیرانوند، سمیه.، طیبی، محمد حسن؛  1390." آشکارسازی تغییرات  پهته آب دریاچه بختگان با استفاده از سنجش از دور". سومین همایش ملی  انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.
  4. هاشمی تنگستانی، مجید؛ بیرانوند، سمیه.، طیبی، محمد حسن؛  1390." کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در تعیین تغییرات کاربری و پوشش زمین دریاچه بختگان فارس دربازه زمانی 1990-2007". سومین همایش ملی  انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران.
  5. هاشمی تنگستانی، مجید؛ بیرانوند، سمیه.، طیبی، محمد حسن؛  1391". تهیه نقشه پوشش زمین  منطقه دریاچه بختگان فارس با استقاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی. شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

 6.      Tayebi, M. H., Tangestani, M. H., Roosta, H., 2010. Envirnomental impact assessment using neural network model: a case study of the Jahani, Konarsiah and Kohe gach salt plugs, SE Shiraz, Iran. ISPRS TC VII Symposium – 100 Years ISPRS, Vienna, Austria, July 5–7, IAPRS, Vol. XXXVIII, Part 7B.

 پروژه های انجام شده

1.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي بهمن رونيز، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعی، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

2.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي گودگز رونيز، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

3.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي آب نارک ایچ، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

4.       گزارش زمين شناسي حوزه مطالعاتي بيدزرد خرامه، مطالعات كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جهاد كشاورزي استان فارس، مديريت آب و خاك (1387).

5.       ارزیابی اثرات نشت طبیعی نفت و گاز بر دریاچه سد گتوند علیاخوزستان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (1389).