پرینت

هاجر اسدپور

نوشته شده توسط علی اسدپور on . Posted in C.V

کارشناس معماری

 

سوابق علمی

  1. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر، اسدی، هاجر (1392)، «بررسی رابطه متقابل ایوان و فضای باز در باغهای تاریخی شیراز»، فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 35، صص 132-140.
  2. اسدپور، هاجر (1392)، «هنر محیطی و زمینی»، ماهنامه علمی فرهنگی هنری 1.3.5.7 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شماره 1، صص6 و 7.
  3. Asadpour, Ali, Asadpour, Hajar (2012), “Typology of Iranian Gardens during Zand Dynasty (1750-1794) in Shiraz, Iran”, Elixir online journal.

همایشها و کنفرانسها

  1. اسدپور، علی، اسدپور، هاجر (1392)، «آسیب شناسی منظر میادین شهری در راهیابی به شاخصهای ساماندهی المانهای شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)»، همایش ملی عناصر زیباسازی شهری، (ارائه به صورت سخنرانی)؛